KEHITYKSELLINEN KIELIHÄIRIÖ

Kielellisessä erityisvaikeudessa (aiemmin dysfasia) lapsen puheen ja kielen kehitys viivästyy tai etenee poikkeavasti muuhun kehitykseen nähden. Kielellinen erityisvaikeus tulee usein selkeästi esille vuorovaikutustilanteissa. Asioista kertominen tuottaa lapselle merkittäviä vaikeuksia. Kerronta voi olla joko hyvin suppeaa ja lyhyttä tai hyvinkin vuolasta ja runsasta, mutta lapsi ei pysty rakentamaan kertomastaan ehjää kokonaisuutta. Sosiaaliset tilanteet voivat olla lapselle haastavia, jos sosiaalisten sääntöjen ymmärtäminen ja omaksuminen on hankalaa tai lapsen on vaikea käyttää kieltä vuorovaikutuksen välineenä. Myös puheen ymmärtämisen vaikeus vaikuttaa sosiaalisten tilanteiden haastavuuteen. Kouluiässä ja myöhemmin monilla ilmenee myös luetun ymmärtämisen vaikeutta.

Kielelliseen erityisvaikeuteen voi liittyä liitännäisoireita, joita ovat esimerkiksi motorinen kömpelyys, tarkkaavuuden häiriöt, toiminnanohjauksen ongelmat sekä aistisäätelyn vaikeudet. Lisäksi sosiaalisissa taidoissa voi esiintyä puutteita.

Lisätietoa Aivoliiton nettisivuilta.

 

 

 

Keräsin lapseni palasia
Rantakivien välistä
Kasvot märkänä

Asetuin tauluun
Kyetäkseni
Tekemään työn

Copyright © Etelä-Savon ADA ry